Szín- és bábművészeti ág

 

   Az alapfokú és a továbbképző művészetoktatás keretében folyó színházi-bábszínházi nevelés lehetőséget biztosít a színművészet-bábművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására, a művészeti szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására, figyelembe véve a tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi-dramatikus tapasztalatait.

  A képzés lehetővé teszi a színművészet területén a minél változatosabb dramatikus tevékenységformákban való részvételt; a színpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerését; differenciált feladatokon keresztül a dramatikus technikák és a színházi konvenciók megismerését, azok széles körű alkalmazását;

 • az alapvető színpadtechnikai eljárások megismerését; a színjáték kulturális tradícióinak megismerését;
 • a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének bővítését;
 • azt, hogy a tanulók az élet más területein elsajátított ismereteiket, készségeiket a színjátékban is alkalmazni tudják;
 • minél több élő és felvett színházi előadás - köztük társaik által készített produkciók - megtekintését;
 • a színházi-drámai formával való kísérletezést, továbbá a színjátéknak mint művészi kommunikációs formának megtapasztalását,
 • azt, hogy a tanulók egyénileg és csoportosan előadást tervezhessenek, létrehozhassanak, illetve a létrejött előadást bemutathassák; a közös alkotómunka örömteli együttlétét;
 • az önkifejezést;
 • az önértékelést annak érdekében, hogy a tanulók képessé váljanak saját eredményeik felismerésére, és azokat a színházi tanulmányaik során hasznosítani is tudják.

 

  A képzés lehetővé teszi a bábművészet területén a minél változatosabb bábos tevékenységformákban való részvételt;

 • a bábos és maszkos játékok kulturális tradícióinak megismerését;
 • a bábszínpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerését (pl. tér, idő, kép, ritmus, tempó stb.);
 • az alapvető bábszínpadi technikák megismerését;
 • a bábjátékos technikákkal való kísérletezést, továbbá a bábjáték mint művészi kommunikációs forma megtapasztalását,
 • a tanulók bábjátékkal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének bővítését;
 • a tanulók képesség és adottság szerinti differenciált foglalkoztatását;
 • az önkifejezést;
 • az önértékelést annak érdekében, hogy a tanulók képessé váljanak saját eredményeik felismerésére, és azokat bábos tanulmányaik során hasznosítani is tudják;
 • a tanulók másutt szerzett ismereteinek (pl. tánc- és mozgásművészet, dráma, történelem, irodalom, vizuális kultúra stb.) alkalmazását, esetenként integrálását;
 • azt, hogy a tanulók egyénileg és csoportosan előadást tervezhessenek, létrehozhassanak, illetve a létrejött előadást bemutathassák;
 • minél több élő és felvett bábelőadás - köztük társaik által készített produkciók - megtekintését.

 

Színjáték tanszak

Iskolánkban a 2016/2017. tanévben az előképző 1. és 2. évfolyamon valamint az alapfok 1-4. évfolyamán új tanszakfelosztás szerint a következő tantárgyakat tanulják növendékeink heti négy óra időtartamban:

Tantárgy

Előképző

Alapfok

1.

2.

1.

2.

3.

4.

Dráma és színjáték

4 óra

4 óra

3 óra

3 óra

3 óra

3 óra

Beszéd és vers

-

-

0,5 óra

0,5 óra

0,5 óra

0,5 óra

Mozgás és tánc

-

-

0,5 óra

0,5 óra

0,5 óra

0,5 óra

 

Iskolánkban a 2016/2017. tanévben az alapfok 5-6. évfolyamán valamint a továbbképző 7-10. évfolyamán régi tanszakfelosztás szerint a következő tantárgyakat tanulják növendékeink heti négy óra időtartamban:

Tantárgy

Alapfok

Továbbképző

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Drámajáték

2 óra

2 óra

-

-

-

-

Színjáték

-

-

2 óra

2 óra

3 óra

3 óra

Beszédgyakorlatok

0,5 óra

0,5 óra

1 óra

1 óra

-

-

Mozgásgyakorlatok

0,5 óra

0,5 óra

1 óra

1 óra

0,5 óra

0,5 óra

Vers- és prózamondás

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

0,5 óra

0,5 óra

 

Évente – felmenő rendszerben – a következő tantárgyi struktúra váltja a régi tanszakfelosztást:

 

Tantárgy

Alapfok

Továbbképző

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Dráma és színjáték

3 óra

3 óra

3 óra

3 óra

3 óra

3 óra

Beszéd és vers

0,5 óra

0,5 óra

0,5 óra

0,5 óra

0,5 óra

0,5 óra

Mozgás és tánc

0,5 óra

0,5 óra

0,5 óra

0,5 óra

0,5 óra

0,5 óra

 

 

Bábjáték tanszak

Iskolánkban a 2016/2017. tanévben az előképző 1. és 2. évfolyamon valamint az alapfok 1-4. évfolyamán új tanszakfelosztás szerint a következő tantárgyakat tanulják növendékeink heti négy óra időtartamban:

Tantárgy

Előképző

Alapfok

1.

2.

1.

2.

3.

4.

Bábjáték

4 óra

4 óra

3 óra

3 óra

3 óra

3 óra

Bábkészítés

-

-

0,5 óra

0,5 óra

0,5 óra

0,5 óra

Mozgás és tánc

-

-

0,5 óra

0,5 óra

0,5 óra

0,5 óra

 

Iskolánkban a 2016/2017. tanévben az alapfok 5-6. évfolyamán valamint a továbbképző 7-10. évfolyamán régi tanszakfelosztás szerint a következő tantárgyakat tanulják növendékeink heti négy óra időtartamban:

 

Tantárgy

Alapfok

Továbbképző

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Bábjáték

2 óra

2 óra

2 óra

2 óra

2 óra

2 óra

Bábmozgatás

0,5 óra

0,5 óra

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

Bábkészítés

0,5 óra

0,5 óra

-

-

-

-

Vers- és prózamondás

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

1 óra

 

Évente – felmenő rendszerben – a következő tantárgyi struktúra váltja a régi tanszakfelosztást:

 

Tantárgy

Alapfok

Továbbképző

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Bábjáték

3 óra

3 óra

3 óra

3 óra

3 óra

3 óra

Bábkészítés

0,5 óra

0,5 óra

0,5 óra

0,5 óra

0,5 óra

0,5 óra

Mozgás és tánc

0,5 óra

0,5 óra

0,5 óra

0,5 óra

0,5 óra

0,5 óra