COGITO Általános Művelődési Központ Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola

 

 

HIBÓ TAMÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY
3100 Salgótarján, Úttörők útja 6.

HA-5/2017. számú kuratóriumi határozat

Határozat

A tanulók képzési költségekhez való hozzájárulásának elveiről és gyakorlatáról

A Hibó Tamás Művészeti Alapítvány kuratóriuma utasítja a Cogito Általános Művelődési Központ főigazgatóját, hogy a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), és az ennek végrehajtásról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (Vhr.) alapján a Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység tanulóinak térítési díját és tandíját a következők szerint állapítsa meg:

 1. Az intézményegységben a tanévre fizetendő térítési díj és a tandíj meghatározásának alapja az 1. számú mellékletben meghatározott díjalap, melynek meghatározása minden esetben a szakmai feladatra jutó folyó kiadások összegének figyelembevételével történik.
 2. Az intézményegység tanulója a Vhr. 34.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben térítési díjat köteles fizetni, amelynek mértéke
  • a tanév első napján a 18. életévet be nem töltött tanuló esetében képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakain a díjalap
   1. 16%-a 2 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén (10000Ft/év)
   2. 20%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén (12000 Ft/év)
  • a tanév első napján a 18. életévet betöltött, de a 22. életévét be nem töltött tanuló esetében képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakain a díjalap
   1. 16%-a 2 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén (10000 Ft/év)
   2. 20%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén (12000 Ft/év)
  • a tanév első napján a 18. életévet be nem töltött tanuló esetében egyéni zene tanszakain a díjalap
   1. 7 %-a 4,6 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén (12000 Ft/év)
   2. 8 %-a 2 és 4,5 közötti tanulmányi átlag esetén (14000 Ft/év)
   3. 20%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén (35000 Ft/év)
  • a tanév első napján a 18. életévet betöltött, de a 22. életévét be nem töltött tanuló esetében egyéni zene tanszakain a díjalap
   1. 15%-a 4,6 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén (26300 Ft/év)
   2. 16%-a 2 és 4,5 közötti tanulmányi átlag esetén (28000 Ft/év)
   3. 20%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén (35000 Ft/év)
 • Az intézményegység tanulója a Vhr. 36.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben tandíjat köteles fizetni, amelynek mértéke
  1. második tanszak esetén a díjalap
   1. 24%-a 4,6 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén (15000 Ft/év csoportos, 42000 Ft/év egyéni zene tanszakon)
   2. 25%-a 2 és 4,5 közötti tanulmányi átlag esetén (16000 Ft/év csoportos, 44000 Ft/év egyéni zene tanszakon)
   3. 40%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén (25000 Ft/év csoportos, 70000 Ft/év egyéni zene tanszakon)
  2. ha a tanuló másik művészeti iskolában fizet térítési díjat, a díjalap
   1. 59%-a 4,6 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén (37000 Ft/év csoportos, 103000 Ft/év egyéni zene tanszakon)
   2. 61%-a 2 és 4,5 közötti tanulmányi átlag esetén (38000 Ft/év csoportos, 107000 Ft/év egyéni zene tanszakon)
   3. 80%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén (50000 Ft/év csoportos, 140000 Ft/év egyéni zene tanszakon)
  3. minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte, a díjalap
   1. 59%-a 4,6 és 5 közötti tanulmányi átlag esetén (37000 Ft/év csoportos, 103000 Ft/év egyéni zene tanszakon)
   2. 61%-a 2 és 4,5 közötti tanulmányi átlag esetén (38000 Ft/év csoportos, 107000 Ft/év egyéni zene tanszakon)
   3. 80%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén (50000 Ft/év csoportos, 140000 Ft/év egyéni zene tanszakon)
 • Mentesül a térítési illetve tandíjfizetési kötelezettség alól az a tanuló, aki
 1. A Nkt. szerint hátrányos helyzetű,
 2. állami gondozott,
 3. sajátos nevelési igényű, és ezt igazolja
 • A tanulót szociális helyzete alapján térítési díj kedvezmény illeti meg, melynek mértéke
  1. a tanév első napján a 18. életévet betöltött, de a 22. életévét be nem töltött tanuló esetében a díjalap 85%-a (Fizetendő: 9400 Ft/év csoportos, 26300 Ft/év egyéni zene tanszakon)
   1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező tanuló esetén
   2. ha a tanuló tartósan beteg
   3. a tanulóval egy háztartásban élő kiskorúak száma egynél több
   4. a tanulót egyedülálló szülő gondozza
   5. A gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át
  2. a tanév első napján a 18. életévet be nem töltött tanuló esetében rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező tanuló csoportos tanszakon a díjalap 94,4 %-a (Fizetendő: 3500 Ft/év) egyéni zene tanszakon díjalap 95 %-a (Fizetendő: 8800 Ft/év)
  3. a tanév első napján a 18. életévet be nem töltött tanuló esetében egyéni zene tanszakain a díjalap 95%-a, képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakain a díjalap 87,9 %-a (Fizetendő: 8800 Ft/év egyéni zene, 7500 Ft/év csoportos tanszakon)
   • ha a tanuló tartósan beteg
   • a tanulóval egy háztartásban élő kiskorúak száma egynél több
   • a tanulót egyedülálló szülő gondozza
 • A gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át

 

A díjkedvezményre való jogosultságot okirattal kell igazolni. A díjkedvezmény iránti kérelmet a kérelem benyújtását kővető 30 napon belül az intézmény vezetője bírálja el.

Évfolyamát elégtelen tanulmányi eredménye miatt megismételni kényszerülő tanuló térítési díj kedvezményt nem kaphat, de a 4) pontban felsorolt mentességi esetekben díjfizetési kötelezettség továbbra sem terheli.

 • Ha a tanuló több művészeti iskolával létesít tanulói jogviszonyt, vagy az intézményegységben több művészeti ág, több tanszak képzésében vesz részt, a tanulónak, illetve kiskorú tanuló esetén a törvényes képviselőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a tanuló melyik iskolában, melyik művészeti ágban, illetve melyik tanszakon vesz részt térítési díj fizetési kötelezettség mellett a képzésben.
 • A térítési díj és a tandíj mértékének kiszámításánál az általános kerekítési szabályok alkalmazásával ezer forinttal, az 5) pontban meghatározott kedvezmények esetén száz forinttal osztható díjat kell meghatározni. Amennyiben a kerekítés következtében a díj mértéke a jogszabályi minimális szint alá kerülne, azt a kerekítés összegét a szintet közvetlenül elérő vagy azt meghaladó, száz forinttal osztható összegre kell emelni.
 • A térítési díj és a tandíj mértéke a fizetésre kötelezett tanulmányainak első félévében az életkor, a jogviszony és a tanszak alapján meghatározott legalacsonyabb díjtétel. A tanulmányi eredménytől függő díjkedvezményt és mentességet az első tanév második félévétől kell alkalmazni.
 • Az intézmény vezetője a fizetendő díjról írásban értesítse a törvényes képviselőt, illetve a nagykorú tanulót. Az értesítés tartalmazza a fizetendő díj jogalapját, összegét, a fizetés módját, határidejét, a fizetés elmaradásának következményeit és a jogorvoslati lehetőséget.
 • A térítési díj, illetve a tandíj befizetésének elmaradása esetén az intézmény vezetője írásban, határidő kitűzésével hívja fel a törvényes képviselőt, illetve a nagykorú tanulót a fizetési kötelezettség teljesítésére, egyúttal figyelmezteti a jogkövetkezményekre.
 • A térítési díj befizetésének módjáról a főigazgató rendelkezzen.

Ez a határozat a 2017/2018. tanévre érvényes.

Salgótarján, 2017. augusztus 30.

Dr. Paróczai Csaba Gergely

kuratóriumi elnök

…………………………..